Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Bài viết” của website. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/quan-tri rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp.

Bước 2: Rê chuột vào mục “Bài viết” chọn “Tất cả bài viết” để xem các bải viết đã được đăng lên website và thao tác quản lý bài viết

Sau khi vào muc “Bài viết” các bạn chọn vào mục “Viết bài mới” để thêm mới bài viết

1.Rê chuột vào Bài viết

2.Chọn Viết bài viết mới

3.Nhập tiêu đề cho bài viết

4.Nhập nội dung bài viết

5.Tóm tắt bài viết

6.Chọn chuyên mục

7.Thẻ

8.Chọn ảnh đại diện cho bài viết

9.Đăng bài viết

* Sửa bài viết

1.Click vào Bài viết để xem danh sách bài viết

2.Click vào bài viết cần chỉnh sửa

1.Nhập tiêu đề cho bài viết

2.Nhập nội dung bài viết

3.Tóm tắt bài viết

4.Chọn chuyên mục

5.Thẻ

6.Chọn ảnh đại diện cho bài viết

7.Cập nhật bài viết

* Rê chuột vào tên bài viết rồi chọn “Xóa tạm” để đưa sản phẩm đó vào thùng rác, nếu muốn xóa hẳn bài viết đó các bạn vào “thùng rác” và chọn “xóa vĩnh viễn” để xóa.

Bình luận